สรุปผลประเมิน กรมควบคุมมลพิษ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ219,185.11165,899.0024.3 %5.07,296.33209.0097.1 %5.0
รวม 219,185 165,899 24.31 % 7,296 209 97.14 %