สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน99,323.4543,000.0056.7 %5.04,823.14255.5994.7 %5.0
รวม 99,323 43,000 56.71 % 4,823 256 94.70 %