สรุปผลประเมิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 188,270.42132,909.9129.4 %5.06,667.87322.5395.2 %5.0
รวม 188,270 132,910 29.40 % 6,668 323 95.16 %