สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า792,133.56170,090.4178.5 %5.06,805.44521.9492.3 %5.0
รวม 792,134 170,090 78.53 % 6,805 522 92.33 %