สรุปผลประเมิน กรมการปกครอง เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 471,813.69413,559.0012.3 %5.08,425.065,623.2033.3 %5.0
รวม 471,814 413,559 12.35 % 8,425 5,623 33.26 %