สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 341,980.53153,246.0055.2 %5.07,630.881,248.1583.6 %5.0
รวม 341,981 153,246 55.19 % 7,631 1,248 83.64 %