สรุปผลประเมิน กรมหม่อนไหม เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ363.82ประเมินไม่ได้0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %