สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 141,287.0549,010.0065.3 %5.05,767.392,839.1950.8 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)5,133.594,143.0019.3 %5.0570.4831.9494.4 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)10,471.2522,080.00-110.9 %0.03,515.29744.3478.8 %5.0
รวม 156,892 75,233 52.05 % 9,853 3,615 63.31 %