สรุปผลประเมิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน3,877,667.80111,000.0097.1 %5.06,570.941,009.4884.6 %5.0
รวม 3,877,668 111,000 97.14 % 6,571 1,009 84.64 %