สรุปผลประเมิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 124,739.41198.0099.8 %5.04,938.82637.4987.1 %5.0
รวม 124,739 198 99.84 % 4,939 637 87.09 %