สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ193,062.31230,685.00-19.5 %0.08,643.92114.0098.7 %5.0
รวม 193,062 230,685 -19.49 % 8,644 114 98.68 %