สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน263,740.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,822.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร17,424.8410,382.0040.4 %5.01,015.7954.7494.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 122,158.3319,749.0010.9 %5.01,074.81345.3667.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ28,229.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0313.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 39,583 30,131 0.00 % 2,091 400 0.00 %