สรุปผลประเมิน กองทัพบก เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก483,375.341,062,684.00-119.8 %0.08,737.7216,210.05-85.5 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)255,091.41279,750.00-9.7 %0.09,247.3729,404.40-218.0 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)738,974.81630,401.7514.7 %5.024,170.9514,161.3541.4 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )352,495.97193,388.0045.1 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)156,836.83163,249.00-4.1 %0.07,218.169,299.55-28.8 %0.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)116,282.4455,533.0052.2 %5.05,642.322,385.8557.7 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)31,154.9435,490.00-13.9 %0.01,759.951,450.0017.6 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)127,447.2657,349.0055.0 %5.06,242.642,161.5065.4 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)524,798.63299,076.0943.0 %5.011,590.7717,078.95-47.3 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,727,667.50918,606.0046.8 %5.08,425.063,684.5056.3 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)142,303.5271,998.0049.4 %5.06,774.187,350.75-8.5 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)352,183.97327,600.007.0 %3.513,939.093,138.5077.5 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)164,195.4899,733.0039.3 %5.06,517.793,114.8552.2 %5.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,179,511.80925,797.3821.5 %5.028,144.9438,136.75-35.5 %0.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)143,335.5273,771.0048.5 %5.06,267.663,796.9039.4 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)367,939.53193,589.0047.4 %5.07,037.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)1,828,833.101,515,026.3017.2 %5.037,514.9129,328.2021.8 %5.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,824,929.503,429,432.5041.1 %5.0110,719.254,158.5096.2 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)312,109.44166,870.0046.5 %5.012,752.366,648.8547.9 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)760,996.00574,036.0024.6 %5.014,262.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39895,004.31752,128.0616.0 %5.016,915.102,468.1585.4 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)523,122.06722,545.00-38.1 %0.021,602.8027,898.55-29.1 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)840,841.81480,641.4742.8 %5.016,351.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)115,543.1121,881.0081.1 %5.05,314.02902.5083.0 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)157,376.6715,647.0090.1 %5.05,439.09152.0097.2 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)98,433.8049,187.0050.0 %5.05,142.062,652.6048.4 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)829,937.69566,184.0031.8 %5.016,250.305,802.6064.3 %5.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)392,957.81298,420.0024.1 %5.07,251.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,404,869.60810,923.4442.3 %5.025,975.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.342,936.75300,743.4112.3 %5.07,270.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.21,512,808.101,470,363.302.8 %1.018,717.159,389.0549.8 %5.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,300,005.301,202,753.307.5 %3.54,236.582,503.0040.9 %5.0
กสษ.1 กส.ทบ.109,228.4925,758.7076.4 %5.02,439.741,404.5042.4 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.95,977.0529,350.5069.4 %5.07,704.830.00100.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.36,002.5532,176.0010.6 %5.01,233.82418.0066.1 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)643,117.00418,741.1634.9 %5.012,241.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,781,231.301,048,256.5041.1 %5.061,554.782,121.4596.6 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)214,386.6937,731.1382.4 %5.03,909.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)227,163.55153,284.0032.5 %5.04,437.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายสุรสิงหนาท308,696.59147,469.9152.2 %5.09,542.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1371,367.66185,304.9750.1 %5.07,312.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ ช.ม.163,981.4885,362.9947.9 %5.03,570.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.31,487.0118,652.1340.8 %5.06,123.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.146,044.9569,129.0052.7 %5.03,799.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.1309,425.69226,230.0326.9 %5.08,666.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.2477,167.50331,274.1630.6 %5.08,641.947,063.3018.3 %5.0
บชร.31,552,773.30607,755.0060.9 %5.015,830.045,740.1563.7 %5.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)76,368.1033,508.5056.1 %5.01,604.831,305.0018.7 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.52,984.109,287.2882.5 %5.01,208.42570.0052.8 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.10,098.444,675.0153.7 %5.0714.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)947,932.88504,995.0046.7 %5.014,627.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)183,911.3637,608.4679.6 %5.06,351.452,506.5560.5 %5.0
พล.ร.11680,158.13169,169.0075.1 %5.014,148.435,696.0559.7 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)457,624.63242,682.8147.0 %5.09,791.0910,352.30-5.7 %0.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.2,247,768.001,558,173.0030.7 %5.041,052.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พัน.สต.กส.ทบ.143,901.7763,971.0155.5 %5.03,195.070.00100.0 %5.0
พัน.สท.43,419.6519,587.6454.9 %5.06,145.630.00100.0 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)915,003.56499,767.4145.4 %5.017,636.9416,469.306.6 %3.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)447,013.41119,526.0073.3 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31741,823.06535,418.0027.8 %5.013,324.164,310.4067.6 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)798,826.69442,896.0044.6 %5.015,648.971,466.8090.6 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 36788,204.88727,418.257.7 %3.514,394.1312,263.8514.8 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )431,371.34182,266.5057.7 %5.08,387.8210,669.65-27.2 %0.0
มทบ.11 และ นขต.506,235.47281,546.0044.4 %5.09,874.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)490,647.22209,936.6957.2 %5.09,442.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.15181,661.2779,982.0156.0 %5.03,221.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)361,755.72106,305.3270.6 %5.05,546.791,520.0072.6 %5.0
มทบ.221,003,989.10411,955.1359.0 %5.020,543.5733,912.25-65.1 %0.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)645,667.50192,837.5870.1 %5.012,529.035,793.8053.8 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)382,632.81135,968.0064.5 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )338,585.5994,685.0072.0 %5.06,546.224,032.6038.4 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)461,690.38178,695.1961.3 %5.09,554.0512,159.75-27.3 %0.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)299,452.22130,710.7156.4 %5.05,919.212,845.5051.9 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)385,506.69165,740.2757.0 %5.07,656.882,171.8571.6 %5.0
มทบ.310676,320.2588,020.5887.0 %5.013,146.677,450.0043.3 %5.0
มทบ.32356,041.81210,948.8840.8 %5.06,979.933,092.7555.7 %5.0
มทบ.34417,710.28187,837.0055.0 %5.08,337.955,956.6528.6 %5.0
มทบ.35432,118.22289,044.2833.1 %5.08,880.077,265.3518.2 %5.0
มทบ.37310,883.88102,174.9667.1 %5.06,290.344,618.0526.6 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.71,896.6042,560.0040.8 %5.01,274.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)131,619.0255,584.3057.8 %5.02,364.001,035.5056.2 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)276,228.81103,680.0062.5 %5.05,280.144,539.1514.0 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)338,937.66126,200.1862.8 %5.06,537.942,291.8564.9 %5.0
ร.31 รอ.627,719.44254,528.9159.5 %5.012,827.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)153,488.8446,518.0069.7 %5.08,270.342,283.3572.4 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)260,626.67139,871.0246.3 %5.05,094.464,712.357.5 %3.5
รพ.ของ ทภ.1613,513.13440,502.7528.2 %5.02,042.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รพ.รร.จปร.117,876.7073,247.0037.9 %5.0550.45384.5030.1 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.47,108.3038,496.9018.3 %5.02,741.99518.7081.1 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.100,919.16145,023.20-43.7 %0.02,497.723,951.50-58.2 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.50,867.4841,870.0017.7 %5.01,925.561,999.55-3.8 %0.0
รร.ส.สส.71,356.8163,874.0010.5 %5.02,243.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,621,696.303,945,619.00-143.3 %0.07,064.3013,518.80-91.4 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)441,622.41263,506.3140.3 %5.03,239.382,366.0027.0 %5.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)108,063.2690,198.4416.5 %5.04,375.413,452.7521.1 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก82,529.3182,375.000.2 %0.52,389.06496.7579.2 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)182,337.81205,912.00-12.9 %0.04,145.173,684.5011.1 %5.0
ศสท.กส.ทบ.136,806.7376,009.0044.4 %5.07,858.222,470.0068.6 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ค่ายภูมิพล) 815,967.88438,620.2546.2 %5.031,962.2911,626.3563.6 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)611,008.63372,766.1639.0 %5.025,380.1913,219.1047.9 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)79,130.6026,850.0066.1 %5.07,514.151,832.5575.6 %5.0
รวม 53,630,980 36,272,424 32.37 % 861,157 498,970 0.00 %