สรุปผลประเมิน กรมการแพทย์ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 145,984.3079,592.1045.5 %5.05,808.04889.2084.7 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่129,374.5593,440.0027.8 %5.04,552.671,873.8058.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน35,947.5233,065.008.0 %4.02,454.14754.7569.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา92,996.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,960.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี75,432.9736,709.6051.3 %5.02,165.85471.9378.2 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี740,957.501,048,000.00-41.4 %0.04,947.232,457.0350.3 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ไม่ครบ93,080.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ233.00ประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี187,936.84252,552.00-34.4 %0.01,376.311,330.853.3 %1.5
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี151,962.45374,268.00-146.3 %0.02,534.732,147.3015.3 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง138,004.91189,207.00-37.1 %0.02,593.44436.8383.2 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี182,117.33125,117.0031.3 %5.02,709.55690.2774.5 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี194,005.05282,604.00-45.7 %0.02,619.99724.7872.3 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี173,908.13284,157.00-63.4 %0.03,918.25449.7588.5 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง40,301.7923,940.0040.6 %5.01,735.78234.7886.5 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลสงฆ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันประสาทวิทยา303,971.34520,088.00-71.1 %0.02,116.32338.4284.0 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา67,994.3567,000.001.5 %0.5425.8250.3588.2 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ324,159.50354,160.00-9.3 %0.01,963.99662.1466.3 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง87,729.39150,732.13-71.8 %0.0518.46674.50-30.1 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีไม่ครบ967,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ813.11ประเมินไม่ได้0.0
รวม 2,979,788 3,914,632 0.00 % 42,441 14,187 0.00 %