สรุปผลประเมิน กรมควบคุมโรค เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง16,422.8561,389.00-273.8 %0.03,355.77717.7278.6 %5.0
รวม 16,423 61,389 0.00 % 3,356 718 0.00 %