สรุปผลประเมิน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1,069,836.50100,354.4090.6 %5.05,933.101,690.2771.5 %5.0
รวม 1,069,837 100,354 90.62 % 5,933 1,690 71.51 %