สรุปผลประเมิน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ224,679.61196,973.0012.3 %5.010,363.594,288.5258.6 %5.0
รวม 224,680 196,973 12.33 % 10,364 4,289 58.62 %