สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์865,286.001,165,000.00-34.6 %0.08,469.041,534.0081.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย35,615.3423,744.0433.3 %5.012,652.11252.7098.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต33,114.5115,179.4754.2 %5.01,051.81124.4288.2 %5.0
รวม 934,016 1,203,924 -28.90 % 22,173 1,911 91.38 %