สรุปผลประเมิน กรมสุขภาพจิต เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 177,060.7799,000.0044.1 %5.05,758.011,178.2679.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์166,479.14113,705.0031.7 %5.03,093.03497.0083.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์74,262.2157,200.0023.0 %5.01,493.98745.5350.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์180,756.70129,619.0028.3 %5.03,978.33673.4683.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์145,900.9875,110.0048.5 %5.02,316.37662.3271.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์85,143.3267,419.9920.8 %5.02,213.95762.3565.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์117,650.7299,721.0015.2 %5.01,591.98328.2279.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์95,071.9768,686.7927.8 %5.02,535.761,026.3259.5 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์232,883.16162,150.0030.4 %5.05,699.62833.2385.4 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์120,601.2470,554.0041.5 %5.01,184.23427.5563.9 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา831,450.81505,773.0039.2 %5.03,390.321,113.5267.2 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง241,184.31149,514.0038.0 %5.05,876.11930.1984.2 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์283,873.4774,468.3673.8 %5.03,868.22878.5577.3 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์239,067.44167,437.0030.0 %5.02,352.88494.8079.0 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา452,481.88330,234.0027.0 %5.07,531.461,153.6684.7 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์117,187.7678,671.0032.9 %5.04,886.68163.3096.7 %5.0
สถาบันราชานุกูล156,444.78112,191.0028.3 %5.0769.94448.5541.7 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25,599.4419,464.0024.0 %5.01,999.54105.7094.7 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.01,262.3999.7192.1 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์18,834.0512,266.0034.9 %5.03,203.64214.7393.3 %5.0
รวม 3,761,934 2,393,184 36.38 % 65,006 12,737 80.41 %