สรุปผลประเมิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน95,094.69133,248.00-40.1 %0.04,995.10467.6790.6 %5.0
รวม 95,095 133,248 -40.12 % 4,995 468 90.64 %