สรุปผลประเมิน สำนักงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ289,877.03215,000.0025.8 %5.08,737.72670.0292.3 %5.0
รวม 289,877 215,000 25.83 % 8,738 670 92.33 %