สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 397,744.5074,287.0081.3 %5.06,111.32384.0093.7 %5.0
รวม 397,745 74,287 81.32 % 6,111 384 93.72 %