สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ101,032.4549,006.0051.5 %5.05,045.131,253.6775.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี1,535.075,312.40-246.1 %0.02,718.7698.6396.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น3,400.814,207.10-23.7 %0.0380.3293.0675.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี3,679.503,492.005.1 %2.5584.65228.7560.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3,759.7110,053.50-167.4 %0.02,474.37396.6584.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น4,568.9715,376.20-236.5 %0.02,774.75137.2995.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย6,995.018,246.50-17.9 %0.01,032.19136.8486.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี3,064.994,811.12-57.0 %0.02,618.63161.4893.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี2,674.787,324.31-173.8 %0.02,744.79159.5294.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ3,874.175,915.00-52.7 %0.0878.9465.5292.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่4,061.785,261.78-29.5 %0.03,457.94229.1993.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)3,495.685,343.00-52.8 %0.0697.71382.7545.1 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี15,946.5816,125.77-1.1 %0.02,111.27256.5087.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี9,131.1315,858.00-73.7 %0.01,751.72445.0174.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง14,446.8331,633.30-119.0 %0.02,070.71304.5585.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี15,573.7116,241.90-4.3 %0.01,417.17223.9784.2 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี19,832.6925,902.23-30.6 %0.01,497.15327.3278.1 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี20,740.1437,585.00-81.2 %0.01,163.51297.0674.5 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี21,147.3722,570.00-6.7 %0.01,200.23123.6589.7 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี19,095.4317,843.006.6 %3.01,049.03214.2279.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี25,369.1217,559.0030.8 %5.01,193.15102.6591.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี1,715.355,243.31-205.7 %0.0657.10117.0082.2 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง20,538.2320,998.00-2.2 %0.01,168.91214.9781.6 %5.0
รวม 325,680 351,908 -8.05 % 40,688 5,970 85.33 %