สรุปผลประเมิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร146,147.7259,000.0059.6 %5.05,304.64183.1796.5 %5.0
รวม 146,148 59,000 59.63 % 5,305 183 96.55 %