สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ106,798.5221,000.0080.3 %5.05,213.970.00100.0 %5.0
รวม 106,799 21,000 80.34 % 0 0 0.00 %