สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า127,093.5131,084.1675.5 %5.05,085.78157.2096.9 %5.0
รวม 127,094 31,084 75.54 % 5,086 157 96.91 %