สรุปผลประเมิน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี653,538.13379,969.0041.9 %5.07,702.800.00100.0 %5.0
รวม 653,538 379,969 41.86 % 7,703 0 100.00 %