สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี135,810.86100,149.0026.3 %5.06,767.92291.7095.7 %5.0
รวม 135,811 100,149 26.26 % 6,768 292 95.69 %