สรุปผลประเมิน กรมควบคุมมลพิษ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ212,566.22169,896.3420.1 %5.07,324.473,861.8847.3 %5.0
รวม 212,566 169,896 20.07 % 7,324 3,862 47.27 %