สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 144,936.73126,154.0013.0 %5.06,205.12693.2388.8 %5.0
รวม 144,937 126,154 12.96 % 6,205 693 88.83 %