สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 141,882.38114,764.0019.1 %5.05,992.51843.4685.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี6,790.196,212.608.5 %4.02,545.971,252.8450.8 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)9,193.065,930.3835.5 %5.02,511.34264.1089.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)9,361.897,534.1119.5 %5.02,317.54570.0075.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี6,891.905,033.7827.0 %5.02,244.671,807.8519.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,308.915,185.002.3 %1.01,800.59465.8174.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง8,842.9110,026.76-13.4 %0.02,245.55289.7587.1 %5.0
รวม 188,271 154,687 17.84 % 19,658 5,494 72.05 %