สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน104,270.6055,000.0047.3 %5.05,213.97656.5287.4 %5.0
รวม 104,271 55,000 47.25 % 5,214 657 87.41 %