สรุปผลประเมิน กรมการปกครอง เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 527,560.13456,080.0013.5 %5.012,333.396,552.0046.9 %5.0
รวม 527,560 456,080 13.55 % 12,333 6,552 46.88 %