สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 356,276.53162,351.0054.4 %5.07,630.882,497.1067.3 %5.0
รวม 356,277 162,351 54.43 % 7,631 2,497 67.28 %