สรุปผลประเมิน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 106,551.8439,909.4462.5 %5.05,589.171,170.7079.1 %5.0
รวม 106,552 39,909 62.54 % 5,589 1,171 79.05 %