สรุปผลประเมิน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน143,581.4411,000.0092.3 %5.05,282.76982.2581.4 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ51,290.1224,897.0051.5 %5.01,136.31928.1318.3 %5.0
รวม 194,872 35,897 81.58 % 6,419 1,910 70.24 %