สรุปผลประเมิน กรมการจัดหางาน เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน265,474.00290,632.47-9.5 %0.07,996.703,741.2553.2 %5.0
รวม 265,474 290,632 -9.48 % 7,997 3,741 53.22 %