สรุปผลประเมิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน3,943,174.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,639.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %