สรุปผลประเมิน สำนักงานประกันสังคม(สปส.) เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)896,000.75408,974.0054.4 %5.014,872.244,261.6871.3 %5.0
รวม 896,001 408,974 54.36 % 14,872 4,262 71.34 %