สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม333,329.53180,000.0046.0 %5.06,111.322,118.5065.3 %5.0
รวม 333,330 180,000 46.00 % 6,111 2,119 65.33 %