สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ192,577.20319,160.00-65.7 %0.08,643.92691.2092.0 %5.0
รวม 192,577 319,160 -65.73 % 8,644 691 92.00 %