สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา78,612.63179,336.00-128.1 %0.06,511.542,279.8065.0 %5.0
รวม 78,613 179,336 -128.13 % 6,512 2,280 64.99 %