สรุปผลประเมิน กองทัพบก เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก606,649.881,228,037.00-102.4 %0.018,821.2223,296.05-23.8 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)265,704.44307,083.00-15.6 %0.09,247.3729,404.40-218.0 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)761,302.50486,372.7536.1 %5.025,352.8319,612.4522.6 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )351,301.06221,284.0037.0 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)162,893.27152,682.506.3 %3.07,224.424,557.1536.9 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)119,736.6661,642.0048.5 %5.05,642.32793.8085.9 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)23,852.9519,832.0016.9 %5.01,535.21775.0049.5 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)130,756.6199,282.0024.1 %5.06,236.391,805.0571.1 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)538,188.56330,736.7538.5 %5.011,888.4629,912.85-151.6 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,744,471.50246,183.0085.9 %5.09,535.024,414.9053.7 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)137,971.2389,486.0035.1 %5.06,771.057,560.50-11.7 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)384,159.47362,420.005.7 %2.513,983.934,574.0567.3 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)169,409.27107,803.0036.4 %5.06,661.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,187,439.10997,594.9416.0 %5.028,745.2615,297.0546.8 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)140,249.38117,164.0016.5 %5.06,267.663,796.9039.4 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)365,264.63267,221.0026.8 %5.07,009.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)1,784,991.301,296,461.1027.4 %5.036,293.2626,029.3528.3 %5.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,752,180.502,940,463.3048.9 %5.0110,715.754,158.5096.2 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)316,930.88167,563.9847.1 %5.012,980.616,648.8548.8 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)758,761.44581,622.0023.3 %5.014,273.557,942.1544.4 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39888,853.13680,515.2523.4 %5.016,915.104,286.9574.7 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)911,010.63776,400.6314.8 %5.039,244.1923,792.9039.4 %5.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)835,082.63473,852.2243.3 %5.016,351.543,496.9578.6 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)118,977.3636,021.0069.7 %5.05,314.02142.5097.3 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)116,146.7312,443.0089.3 %5.05,267.12675.0087.2 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)98,100.6550,938.0048.1 %5.05,142.062,639.7548.7 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)862,637.50601,558.0030.3 %5.016,947.256,695.0060.5 %5.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)391,625.75263,494.0032.7 %5.07,251.016,400.0011.7 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,398,063.80772,145.2544.8 %5.026,031.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.347,716.38296,271.0314.8 %5.07,270.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.21,424,440.501,382,142.403.0 %1.58,024.988,377.50-4.4 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,239,716.30851,211.5031.3 %5.03,722.764,068.25-9.3 %0.0
กสษ.1 กส.ทบ.108,117.6928,918.6473.3 %5.02,439.742,185.5010.4 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.93,676.2429,903.0068.1 %5.07,704.831,838.2576.1 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.36,992.9733,377.009.8 %4.51,261.84332.5073.6 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)636,509.63415,439.1634.7 %5.012,241.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,781,231.30973,037.3845.4 %5.061,554.7817,628.5571.4 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)205,999.9736,010.1582.5 %5.03,842.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)224,829.67158,508.0929.5 %5.04,437.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายสุรสิงหนาท312,596.03141,882.5054.6 %5.09,749.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1375,836.97109,750.9070.8 %5.07,298.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ ช.ม.167,732.9476,017.0054.7 %5.03,682.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.31,078.1716,689.6546.3 %5.06,130.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.160,127.5960,723.0062.1 %5.04,100.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.1318,133.59182,744.2042.6 %5.08,982.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.2421,268.84321,429.1923.7 %5.07,741.877,063.308.8 %4.0
บชร.3867,767.88327,599.1362.2 %5.015,830.045,664.0564.2 %5.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)74,708.7330,905.4958.6 %5.01,588.511,305.0017.8 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.54,053.709,252.6282.9 %5.01,232.94475.0061.5 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.10,598.065,029.0052.5 %5.0728.353,990.00-447.8 %0.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)1,014,853.60494,319.0051.3 %5.016,004.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)180,673.48116,102.0035.7 %5.06,543.762,506.5561.7 %5.0
พล.ร.11681,941.38169,168.0075.2 %5.014,323.555,696.0560.2 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)699,432.44224,530.8867.9 %5.014,939.3610,352.3030.7 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.2,050,678.501,396,114.3031.9 %5.037,609.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พัน.สต.กส.ทบ.138,107.6658,293.0057.8 %5.03,107.511,465.0052.9 %5.0
พัน.สท.42,378.7721,406.0049.5 %5.06,145.63811.1586.8 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)908,736.44362,303.0060.1 %5.017,636.9415,805.1010.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)435,956.56106,726.0075.5 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31739,308.44492,116.0033.4 %5.013,324.163,661.7072.5 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)789,562.13460,355.6341.7 %5.015,631.463,170.5079.7 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 36686,137.81659,943.003.8 %1.512,327.8213,465.75-9.2 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )418,757.53149,314.1464.3 %5.08,296.768,602.20-3.7 %0.0
มทบ.11 และ นขต.502,734.84321,826.0036.0 %5.09,839.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)487,286.63185,313.7262.0 %5.09,442.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.15246,899.2777,842.0268.5 %5.04,464.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)363,574.9794,182.8074.1 %5.05,532.782,286.2558.7 %5.0
มทบ.22964,258.81360,607.0062.6 %5.020,158.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)634,300.13167,268.4173.6 %5.012,529.036,415.0048.8 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)376,058.34116,710.8069.0 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )334,955.22121,661.0063.7 %5.06,616.264,032.6039.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)453,562.03169,068.7062.7 %5.09,554.055,287.4544.7 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)271,035.63127,230.0953.1 %5.05,509.451,021.2581.5 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)381,969.41143,234.4162.5 %5.07,747.942,171.8572.0 %5.0
มทบ.310640,262.5079,280.0287.6 %5.012,288.638,940.0027.2 %5.0
มทบ.32352,307.09178,080.0249.5 %5.06,979.935,605.0019.7 %5.0
มทบ.34363,949.31162,935.5055.2 %5.07,241.761,009.8586.1 %5.0
มทบ.35429,158.50262,322.6338.9 %5.08,880.0710,659.80-20.0 %0.0
มทบ.37315,489.5695,618.4769.7 %5.06,290.341,159.8081.6 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.70,245.6768,960.001.8 %0.51,271.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)129,357.5144,091.0165.9 %5.02,364.001,045.0055.8 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)266,944.7593,428.0065.0 %5.05,908.884,539.1523.2 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)331,949.25110,713.3566.6 %5.06,537.942,291.8564.9 %5.0
ร.31 รอ.598,951.81204,619.0265.8 %5.012,340.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)150,786.5639,776.0173.6 %5.08,361.382,003.3576.0 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)311,755.56122,890.0060.6 %5.06,212.935,246.8015.6 %5.0
รพ.ของ ทภ.1442,556.13284,270.4135.8 %5.01,230.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รพ.รร.จปร.128,057.8969,340.0045.9 %5.0556.78314.0043.6 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.44,414.9735,875.5319.2 %5.02,709.80815.1069.9 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.98,609.17155,073.41-57.3 %0.02,452.883,866.00-57.6 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.53,020.6545,180.0014.8 %5.02,822.312,635.006.6 %3.0
รร.ส.สส.74,757.0454,689.0026.8 %5.03,229.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,372,983.103,164,742.00-130.5 %0.07,021.6210,533.00-50.0 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)450,156.31335,482.0025.5 %5.03,482.692,366.0032.1 %5.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)108,800.5880,468.9526.0 %5.04,218.343,744.4011.2 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก76,101.50121,081.00-59.1 %0.01,626.82496.7569.5 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)227,730.38232,154.00-1.9 %0.06,188.733,280.5047.0 %5.0
ศสท.กส.ทบ.150,826.9172,051.9952.2 %5.08,208.440.00100.0 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ค่ายภูมิพล) 869,509.88402,339.8853.7 %5.034,587.3811,609.2566.4 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)611,345.44335,182.0045.2 %5.025,572.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)78,588.6136,412.0053.7 %5.07,514.151,878.1575.0 %5.0
รวม 52,767,624 32,717,834 38.00 % 882,348 470,559 0.00 %