สรุปผลประเมิน กรมการแพทย์ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 145,207.66103,040.1029.0 %5.05,961.241,248.4579.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่132,901.6681,020.0039.0 %5.04,849.011,719.2064.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน36,611.1228,503.0022.1 %5.02,696.63626.3576.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น91,344.1773,483.0019.6 %5.03,319.93598.8582.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี117,435.0922,985.0080.4 %5.01,414.24479.7566.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา94,688.6251,131.0046.0 %5.02,444.86727.8670.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี59,933.8630,567.2049.0 %5.02,165.70469.6278.3 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี765,482.25892,000.00-16.5 %0.04,905.502,861.3841.7 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่98,497.0575,600.0023.2 %5.04,269.59269.0093.7 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี153,675.56274,000.00-78.3 %0.01,934.661,578.4718.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี168,869.31230,989.00-36.8 %0.01,468.07796.6145.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี167,012.30361,984.00-116.7 %0.02,349.132,437.83-3.8 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง142,508.67170,879.00-19.9 %0.02,628.99367.4186.0 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี182,734.0568,262.1262.6 %5.02,734.91664.1975.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี196,122.78210,648.00-7.4 %0.02,645.58933.6164.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี145,433.09261,225.00-79.6 %0.03,984.19818.3979.5 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,300,451.302,517,000.00-93.5 %0.09,590.20934.5090.3 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง40,761.7423,300.0042.8 %5.01,787.46256.5085.7 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน869,332.00789,000.009.2 %4.55,540.271,443.0174.0 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์180,310.41282,551.00-56.7 %0.01,703.391,631.454.2 %2.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี25,985.7924,597.005.3 %2.51,338.10194.3085.5 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา275,731.69539,401.00-95.6 %0.02,053.82337.1683.6 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา90,167.9763,000.0030.1 %5.0419.4892.4778.0 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ383,000.53355,951.007.1 %3.52,508.21690.2172.5 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง130,772.90150,732.13-15.3 %0.0502.24498.750.7 %0.5
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี1,916,719.00890,000.0053.6 %5.04,060.96850.2679.1 %5.0
รวม 7,911,691 8,571,849 -8.34 % 79,276 23,526 70.32 %