สรุปผลประเมิน กรมควบคุมโรค เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 381,803.81275,260.0027.9 %5.012,592.907,882.4437.4 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง10,555.5145,829.00-334.2 %0.02,975.45568.8880.9 %5.0
รวม 392,359 321,089 18.16 % 15,568 8,451 45.71 %