สรุปผลประเมิน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ223,151.63215,803.063.3 %1.510,569.957,248.1231.4 %5.0
รวม 223,152 215,803 3.29 % 10,570 7,248 31.43 %