สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์867,993.631,027,000.00-18.3 %0.08,296.842,038.1275.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย33,668.3019,421.8442.3 %5.012,640.88270.6297.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต23,522.5110,682.3054.6 %5.01,044.32580.0544.5 %5.0
รวม 925,184 1,057,104 -14.26 % 21,982 2,889 86.86 %