สรุปผลประเมิน กรมสุขภาพจิต เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 173,532.72104,000.0040.1 %5.05,776.771,589.8572.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์169,930.52101,564.8040.2 %5.03,740.65572.8484.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์65,956.3552,807.0019.9 %5.01,536.69805.1947.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์151,467.16134,742.0011.0 %5.03,973.301,711.4456.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์143,658.3473,060.0049.1 %5.02,720.97407.9585.0 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์71,334.7157,164.0019.9 %5.02,232.45577.2474.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์156,592.1691,154.0041.8 %5.01,631.46646.5960.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์90,599.8659,947.0033.8 %5.02,467.711,217.0350.7 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์226,324.39150,300.0033.6 %5.06,745.27998.6085.2 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์102,583.0759,104.0042.4 %5.01,056.37602.3543.0 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา611,133.19472,035.0022.8 %5.04,547.431,513.6666.7 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง267,648.13150,146.0043.9 %5.06,638.23860.0787.0 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์277,137.03106,199.0061.7 %5.04,528.183,693.8018.4 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์243,232.30150,143.0038.3 %5.02,423.081,391.2742.6 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา453,227.91359,075.0020.8 %5.08,455.951,112.0386.8 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์119,068.7340,206.0066.2 %5.04,854.80226.0095.3 %5.0
สถาบันราชานุกูล173,258.8984,183.0051.4 %5.02,311.92611.3473.6 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25,129.1617,102.0031.9 %5.01,994.15250.3187.4 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,167.31135.3388.4 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์17,071.9313,951.0018.3 %5.02,671.19326.8387.8 %5.0
รวม 3,538,887 2,276,883 35.66 % 71,474 19,250 73.07 %