สรุปผลประเมิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 153,297.91128,574.0016.1 %5.07,118.112,384.6566.5 %5.0
รวม 153,298 128,574 16.13 % 7,118 2,385 66.50 %