สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 101,045.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,839.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %